15. RUP bescherming open ruimte

Wat?

We maken momenteel een RUP ‘Bescherming Open Ruimte’ op. Daarmee willen we de nog onbebouwde gebieden die door het gewestplan bestemd werden als ‘woonuitbreidingsgebieden’ (WUG) grotendeels omvormen tot open ruimte. In de bebouwde gebieden gelegen in woonuitbreidingsgebied kan minstens het bestaande aantal woningen behouden blijven.

De Startnota werd voorgesteld op 3 digitale infomomenten eind juni 2020 en een fysiek infomoment op 1 juli 2020. Het openbaar onderzoek liep van 29 juni tot en met 13 september 2020. Daarbij kwamen heel wat inspraakreacties binnen. In het najaar 2020 werden die verwerkt en werd de startnota omgevormd tot een Scopingnota. Dat betekent dat de oorspronkelijke nota verder onderbouwd werd en aangepast aan adviezen die binnenkwamen en het college gegrond achtte.

De voornaamste wijzigingen na dit openbaar onderzoek zijn dat deelgebied 5 'Hollebeek-Zuid' bestemd wordt als 'te herbestemmen naar open ruimte', waar het voordien was opgenomen als 'te ontwikkelen op lange termijn (indien behoefte na 2035)'. Daarnaast is deelgebied 9 'Veldstraat' nu uit het RUP gesloten, waar het voordien was opgenomen als 'te herbestemmen naar open ruimte' De scopingnota werd bezorgd aan de dienst milieueffectenrapportage (mer), die oordeelde dat er geen plan-mer moest worden opgemaakt. Ook de herwerkte Procesnota vind je onderaan deze pagina. Daarin wordt de motivatie voor deze wijzigingen aangehaald en vind je onder andere de beoordeling van de bezwaren en het verslag van de participatiemomenten.

Vervolgens werden ontwerpen van Grafische plannen en Stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt. Die bepalen wat je waar precies kan gaan doen. Onderaan vind je voor elke zone een deelplan. Voor alle plannen tesamen zijn er dan generieke voorschriften. Deze plannen en voorschriften werden opnieuw voorgesteld op een infomoment op 6 oktober 2021. En op 26 oktober 2021 deed de Gemeenteraad de Voorlopige Vaststelling van dit ontwerp RUP. Hierover wordt een Openbaar Onderzoek gevoerd, waarna de GECORO de bezwaren zal beoordelen en de Gemeenteraad mogelijks de definitieve vaststelling doet van het RUP. Na  deze vaststelling is het RUP uitvoerbaar en rechtsgeldig.

Het openbaar onderzoek na de Voorlopige Vaststelling zal lopen van dinsdag 16 november 2021 tot en met zondag 16 januari 2022. De documenten zijn raadpleegbaar via www.merelbeke.be/RUP-bescherming-open-ruimte en liggen gedurende deze periode ook ter inzage in het gemeentehuis, Hundelgemsesteenweg 353 te 9820 Merelbeke, dienst ruimte, op woensdag van 14u tot 17u en op donderdag van 9u tot 12u. Hiervoor dien je wel vooraf een afspraak te maken via de website of het algemeen telefoonnummer 09 210 32 80.

Opmerkingen en bezwaren kunnen gemaakt worden gedurende het openbaar onderzoek van 16 november 2021 tot en met 16 januari 2022 op volgende manieren:

  • per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, p/a Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke

  • bij afgifte tegen ontvangstbewijs (na telefonische afspraak met de dienst communicatie en onthaal in het gemeentehuis)

  • per mail aan publiekeruimte [at] merelbeke.be

Bijlages

Maak een afspraak om het RUP in te kijken

Online afsprakenmodule

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Ruimte
Gemeentehuis
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(17/01) tot
Enkel op afspraak

Contact

  • 09 210 33 10
publiekeruimte [at] merelbeke.be

Bekijk ook