U bent hier

Bekendmaken beslissingen en aktenames meldingen

Wat?

Alle beslissingen over een omgevingsvergunning en aktenames meldingen worden gedurende 30 dagen bekendgemaakt via de website hier, het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid en een terinzagelegging in het gemeentehuis.

Tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen kan beroep worden ingesteld bij de deputatie. Tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie kan beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar.

Wie?

 • De vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
 • Het betrokken publiek;
 • De leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 • Het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 • De leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Hoe?

De beslissing over een omgevingsvergunning en de aktename van een melding wordt bekendgemaakt door:

 • Altijd
  • Publicatie op de website hier en/of het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid;
   Let op: De gemeente Merelbeke heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden. Op het Omgevingsloket doen zich regelmatig technische storingen voor. Omwille van auteursrechterlijke bescherming kunt u de gedetailleerde plannen niet online raadplegen. Die kunnen wel geraadpleegd worden bij onze diensten stedenbouw en/of milieu en natuur.
  • Analoge of digitale terinzagelegging van de vergunningsaanvraag in het gemeentehuis;
 • Soms
  • Aanplakking van een gele affiche ter plaatse;
  • Publicatie in een dag- of weekblad;
  • Individuele kennisgeving: brieven die de gemeente stuurt naar eigenaars en gebruikers in de buurt.

Het indienen van een beroep moet gebeuren binnen 30 dagen, te rekenen vanaf:

 • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 • de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Let op! Hou er rekening mee dat wanneer de 30ste dag op een zaterdag of zondag valt, de termijn NIET verlengd wordt naar de eerstvolgende werkdag.

 

Een beroepschrift/verzoekschrift wordt ingediend:

Bij welke instantie moet je het beroepschrift/verzoekschrift indienen:

 • Beslissingen
Bevoegde overheid in eerste aanleg Bevoegde overheid in laatste aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS deputatie Raad voor Vergunningsbetwistingen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor Vergunningsbetwistingen
Vlaamse Regering   Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • Meldingen

U kan tegen deze aktename een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

Prijs?

In sommige gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.