Belastingen

Een belasting is een heffing die eenzijdig is opgelegd aan personen of aan bedrijven die gevestigd zijn op het grondgebied van Merelbeke of die er belangen hebben. De opbrengst van de belasting wordt gebruikt om de algemene uitgaven van het lokaal bestuur te financieren. 

Aanvullende belastingen

Bij aanvullende belastingen heft de gemeente een aanvulling op een belasting van een hogere overheid.

Belastingverordening op de aanvraag en/of afgifte van administratieve stukken

Belasting bij de aanvraag en/of afgifte van bepaalde administratieve stukken wanneer ze opgemaakt worden op aanvraag van de belastingplichtige.

Activeringsheffing op niet-bebouwde kavels

Alle niet-bebouwde kavels gelegen in een niet-vervallen verkaveling worden belast.

Algemene gemeentebelasting op gezinnen

Belasting voor gezinnen die op 1 januari van het aanslagjaar hun domicilie hebben in Merelbeke.

Deze belasting loopt nog tot en met aanslagjaar 2019. Vanaf aanslagjaar 2020 is de belasting afgeschaft.

Algemene gemeentebelasting op bedrijven

Belasting op bedrijven die op 1 januari van het aanslagjaar respectievelijk hun vestiging(en) hebben in Merelbeke.

 

Belastingverordening op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Alle nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie (telefoonwinkels) gelegen op het grondgebied van de gemeente.

Belastingverordening op de exploitatie van een taxidienst en/of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

De exploitatie van een taxidienst of het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Belastingverordening op basis van gedifferentieerde tarieven (DIFTAR) en de aard en de hoeveelheid aangeboden afvalstoffen

Het aanbieden van afvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark en/of aan I.V.M. via huisophaling volgens de aard en het gewicht.

Belastingverordening op het niet-afkoppelen van hemelwater

Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel dienen alle gebouwen verplicht een scheiding te doen van hun hemel- en afvalwater. Zij dienen verplicht af te koppelen en gescheiden aangesloten te worden op het gescheiden rioleringsstelsel.

Belastingverordening op het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken en daarmee gelijkgestelde producten

Alle verspreiding van drukwerken, zoals folders, en daarmee gelijkgestelde producten.

Belasting op het gebruik van motoren

Alle gebruik van motoren voor nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden, gelegen op het grondgebied van de gemeente.

Belastingverordening op de leegstand van gebouwen en woningen

Leegstaande gebouwen en woningen, die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Belastingverordening op de verwaarlozing van gebouwen en woningen

Verwaarloosde gebouwen en woningen die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk verwaarlozingsregister.

Belastingverordening op de publiciteitspanelen

Alle publiciteitspanelen op het grondgebied van de gemeente. Zowel diegene met verlichting als zonder verlichting. Met publiciteitspaneel bedoelen we elke constructie, ongeacht de aard van drager en ongeacht het materiaal waaruit deze is vervaardigd, ook al wordt hij verplaatst of kan hij verplaatst worden, die zichtbaar is langs de openbare weg en waarop reclame is aangebracht.

 

Belastingverordening op tweede verblijven

Alle tweede verblijven gelegen op het grondgebied van de gemeente komen in aanmerking. Onder tweede verblijf verstaan we een woongelegenheid waarin de persoon die er kan verblijven, voor deze woongelegenheid, niet ingeschreven is in het bevolkingsregister.

 

Belastingverordening op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen

Alle voor het publiek toegankelijke bank-, financierings-, krediet- en verzekeringsinstellingen, spaarkassen en ook hun agentschappen, bijkantoren, de tussenpersonen, agenten en makelaars.