U bent hier

Activeringsheffing op niet-bebouwde kavels

Wat?

Alle niet-bebouwde kavels gelegen in een niet-vervallen verkaveling worden belast. Bebouwde kavels zijn percelen waarvan de bouwwerken onderhevig zijn aan een omgevingsvergunning. De oprichting van het gebouw moet aangevat zijn op 1 januari van het aanslagjaar.

Wie?

De eigenaar(s) van het niet-bebouwde kavel, of in voorkomend geval de opstal/erfpachthouder, of in voorkomend geval de vruchtgebruiker.

Ingeval van onverdeeldheid van de belastbare kavel is de belasting verschuldigd door elk van de mede-eigenaars en elk in verhouding tot hun deel in het goed.

Eventuele vrijstellingen voor mede-eigenaars gelden dus enkel voor hun aandeel in de belasting op het goed.

Elke niet vrijgestelde mede-eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting van toepassing op de onbebouwde kavel in zijn geheel.

Hoe?

De belastingplichtige moet het aanvangen van de bouwwerken melden bij de dienst stedenbouw. Bij de afgifte van de omgevingsvergunning bekomt u daarvoor een formulier van de dienst stedenbouw.

Prijs?

De belasting bedraagt 0,50 euro per m². We rekenen een minimumheffing aan van 250 euro per niet-bebouwde kavel.

Elk gedeelte van een vierkante meter beschouwen we als een gehele vierkante meter.

De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de belastingschuld. Dit betekent dat ongeacht je de kavel bebouwt, verkoopt in het loop van het aanslagjaar, je de belasting voor dat aanslagjaar integraal moet betalen.

Uitzonderingen

Het gemeentebestuur voorziet een vrijstelling van de belasting voor:

 • De nieuwe eigenaars van een onbebouwde kavel. Deze vrijstelling geldt alleen maar gedurende de drie aanslagjaren die volgen op de verwerving van het goed. Deze vrijstelling geldt niet bij overdracht van eigendom aan een vennootschap en/of vzw waarin de vroegere eigenaar rechtstreeks of onrechtstreeks participeert in het aandeelhouderschap.
 • De eigenaars van een onbebouwd kavel en dit gedurende het aanslagjaar volgend op het jaar waarin men, voor deze kavel, een omgevingsvergunning, in laatste administratieve aanleg, heeft bekomen tot oprichting van een voor bewoning bestemd gebouw.
 • De verkavelaars, indien de verkavelingvergunning geen werken omvat, en dit gedurende het aanslagjaar dat volgt op dat waarin de verkavelingsvergunning, in laatste administratieve aanleg, werd toegekend.
 • De verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning werken omvat, en dit gedurende het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het attest, bedoeld in artikel 4.2.16 §2  van de Vlaamse codex ruimtelijk ordening, werd toegekend.
 • De ouders met kinderen, beperkt tot één onbebouwde kavel per kind, dat op 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt heeft. Deze vrijstelling geldt alleen maar gedurende de vijf opeenvolgende aanslagjaren die volgen op de verwerving van het goed.
 • De belasting wordt niet geheven op percelen die voldaan aan beide hiernavolgende voorwaarden:
 1. Ze behoren toe aan dezelfde eigenaar als deze van de aanpalende bebouwde bouwgrond of kavel;
 2. Ze vormen met die bebouwde bouwgrond of kavel één ononderbroken ruimtelijk geheel, waardoor zij samengenomen één huiskavel vormen en niet van elkaar te onderscheiden zijn.

Deze vrijstelling geldt slechts voor een straatbreedte van ten hoogste 30 m. Indien de activeringsheffing per vierkante meter wordt berekend, wordt de vrijstelling berekend door de vrijgestelde straatbreedte te vermenigvuldigen met de gemiddelde lengte van de onbebouwde kavel.

 • De eigenaars van onbebouwde percelen die niet voor bebouwing kunnen worden bestemd, ingevolge:
  • Hun inrichting als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden;
  • De Pachtwet van 4 november 1969, waarbij het bewijs van de pacht door alle middelen rechtens mag worden geleverd – enkel voor pachtcontracten afgesloten vóór 1 januari 2014 komen in aanmerking voor de vrijstelling;
  • Een bouwverbod of enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die woningbouw onmogelijk maakt
 • Wanneer een mede-eigenaar kan genieten van een vrijstelling, geldt dit enkel voor zijn aandeel in de belasting.
 

Aangifteplicht

Wie vult de aangifte in?

Elke (mede-)eigenaar moet een aangifte doen.

Hoe gebeurt de aangifte?

Het gemeentebestuur stuurt elke (mede-)eigenaar een aangifteformulier op. Dit document moeten zij binnen de maand ingevuld terugsturen.

 

Wat gebeurt er wanneer geen aangifte wordt ingediend?

In dit geval wordt de eigenaar “ambtshalve” belast. Dit betekent dat het bestuur zelf bepaalt welke percelen als niet-bebouwd aanzien worden.

Dit melden we aan de eigenaar(s) per aangetekend schrijven, waarop zij 30 dagen de tijd krijgen alsnog een aangifte te doen. Wanneer wij na die periode niets ontvangen hebben, bepalen we dan definitief de verschuldigde belasting. Bij de ambtshalve belasting wordt tevens een verhoging van 25% aangerekend.

 

Algemene bepalingen

Wanneer moet je de belasting betalen?

Je ontvangt in de loop van het jaar een aanslagbiljet van het gemeentebestuur.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Je hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen. Je moet het bedrag overschrijven op het rekeningnummer dat vermeld staat op het biljet met de vermelding van de bijhorende gestructureerde mededeling.

Wat als ik niet akkoord ben?

Indien je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, kun je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dat bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen waarom je niet akkoord bent met de belasting. Indien je wenst gehoord te worden, moet je dit uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. Je moet dit doen binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook