U bent hier

Algemene gemeentebelasting op gezinnen

Wat?

Belasting voor gezinnen die op 1 januari van het aanslagjaar respectievelijk hun domicilie hebben op het grondgebied van de gemeente.

Wie?

De alleenstaande of het gezinshoofd die zijn/haar domicilie heeft op het grondgebied van de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. Met alleenstaanden bedoelen we personen die alleen leven of samen met minderjarige (min 18 jaar) medebewoners.

Prijs?

De belasting bedraagt

  • 40 euro voor alleenstaanden
  • 70 euro voor gezinnen.

Situatie op 1 januari is bepalend voor de belastingschuld. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. Dit betekent dat wanneer je in het loop van het jaar verhuist, je geen vermindering ontvangt van de belasting.

Uitzonderingen

De gemeente voorziet een vrijstelling van de gezinsbelasting wanneer een lid van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar geniet van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging. Deze vrijstelling wordt automatisch toegekend op basis van de gegevens van de kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Indien je toch een aanslagbiljet ontvangt, moet je binnen de 3 maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag na verzending van het aanslagbiljet, de vrijstelling aanvragen bij de dienst fiscaliteit, vergezeld met een bewijs dat een lid van het gezin geniet van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging.

Algemene bepalingen

Wanneer moet je de belasting betalen?

Je ontvangt in de loop van het jaar een aanslagbiljet van de gemeente.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Je hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen. Je moet het bedrag overschrijven op het rekeningnummer dat vermeld staat op het biljet met de vermelding van de bijhorende gestructureerde mededeling.

Wat als ik niet akkoord ben?

Indien je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, kan je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen waarom je niet akkoord bent met de belasting. Als je wenst gehoord te worden, moet je dit uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. Je moet dit doen binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet..

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook