U bent hier

Belastingverordening op de aanvraag en/of afgifte van administratieve stukken

Wat?

Het gemeentebestuur heft een belasting bij de aanvraag en/of afgifte van bepaalde administratieve stukken wanneer ze opgemaakt worden op aanvraag van de belastingplichtige.

Identiteitsstukken

Hoeveel bedraagt de belasting?

Eerste identiteitsbewijs voor kinderen onder 12 jaar

 • uitgereikt bij eerste inschrijving bevolkingsregister
 • elk volgend identiteitsbewijs

 

0 euro

2 euro

Elektronische identiteitskaart uitgereikt aan personen onder de 12 jaar

7 euro

Elektronische identiteitskaart

 • dringende spoedprocedure ( 1 werkdag)
 • Bij gecentraliseerde levering FOD Binnenlandse zaken (1 werkdag) 

 

100 euro

130 euro

Elektronische identiteitskaart uitgereikt aan personen vanaf ten volle 12 jaar

20 euro

Elektronische identiteitskaart

 • dringende spoedprocedure ( 1 werkdag)
 • Bij gecentraliseerde levering FOD Binnenlandse zaken (1 werkdag) 

 

110 euro

140 euro

Afgifte attest van immatriculatie voor vreemdelingen vanaf ten volle 12 jaar

5 euro

Belgisch paspoort (eigen gemeentelijke belasting)

 • Minderjarige
 • Meerderjarige
 • Spoed (eigen belasting + federale vergoeding)

 

0 euro

8 euro

248 euro

Rijbewijs of voorlopig rijbewijs

25 euro

Internationaal rijbewijs 21 euro

Afgifte van een duplicaat van pin-pukcodes

5 euro

Het indienen van een voornaamsverandering dossier 150 euro

 

Omgevingsvergunning

 

Wanneer is de belasting verschuldigd?

 - Bij elke aanvraag van een omgevingsvergunning

 - Bij de afgifte van een omgevingsvergunning voor projecten betreffende gebouwen

Hoe berekenen we de belasting?

De belasting berekenen we aan de hand van volgende factoren:

 • Functie van het gebouw/ woning (eengezinswoningen / meergezinswoningen / industrie / kantoor/ land- en tuinbouw)
 • Aard van aanvraag (verbouwen / (her)bouwen / uitbreiden)
 • Verkavelingen

Hoeveel bedraagt de belasting?

 • Aanvraag stedenbouwkundig attest
100 euro
 • Het indienen van een aanvraagdossier voor een omgevingsvergunning of melding
100 euro
 • Aanvraag planologisch attest

100 euro

De belasting is verschuldigd bij ontvankelijke en volledige dossiers op het ogenblik van kennisgeving volledigheid.

De belasting blijft verschuldigd bij afgifte van een weigeringsbesluit.

Bovenop het bedrag van de belasting, moet de belastingplichtige de factuur voor de kosten voor de aankondiging in twee dagbladen van een omgevingsvergunning betalen. Dit moet ook bij een weigeringsbesluit.

Voor de afgifte van omgevingsvergunningen voor projecten betreffende gebouwen wordt volgende bijkomende belasting aangerekend:

  Verbouwen Bouwen/ herbouwen Uitbreiden

Eengezinswoning; verblijfsrecreatie; dagrecreatie, met inbegrip sport;

dancing, restaurant en café; dienstverlening en vrije beroepen

  200 euro  

Meergezinswoningen; gemeenschappelijke wonen, detailhandel, uitgezonderd

grootwarenhuizen; kantoorfunctie

100 euro 2,00 euro / m³ bouwvolume 2 euro / bijkomende m³ bouwvolume
Land- en tuinbouw   0,25 euro / m³ bouwvolume 0,25 euro / bijkomende m³ bouwvolume
Industrie en bedrijvigheid; grootwarenhuis   0,50 euro / m³ bouwvolume 0,50 euro / bijkomende m³ bouwvolume

Voor de afgifte van omgevingsvergunningen voor projecten betreffende verkavelingen wordt volgende bijkomende belasting aangerekend:

Bijstellen van een verkaveling met of zonder wegenis 350 euro per bijkomend lot
Verkavelen met of zonder wegenis 350 euro per lot

Het belastbaar bouwvolume is gelijk aan het totale bouwvolume bij het bouwen of herbouwen van een gebouw. Bij het uitbreiden van een gebouw is het belastbaar bouwvolume gelijk aan het bijkomende aantal m³ bouwvolume. Elk gedeelte van een kubieke meter wordt beschouwd als een gehele kubieke meter.

Het aan te rekenen tarief wordt bepaald door de hoofdfunctie van het gebouw bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Deze belasting wordt aangerekend op het moment dat de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg is verleend.

Conformiteitsattesten

Normen voor huurwoningen

62,50 euro

Kamerwoningen

 • verhoogd per kamer
 • maximaal bedrag per gebouw

62,50 euro

12,50 euro

1.250 euro

Arbeidskaarten

Arbeidskaarten A, B of C 5 euro
 

Uitzonderingen

Het gemeentebestuur voorziet in volgende vrijstellingen:

 • De stukken, waarvan de aanslagvoet niet wettelijk of decretaal geregeld is, waarvan de belasting niet hoger is dan 3 euro.
 • Voor de stukken die krachtens een andere overheidsbeslissing kosteloos door het gemeentebestuur moeten afgeleverd worden.
 • Voor de stukken die nodig zijn om te solliciteren naar een betrekking en die aangevraagd worden door werklozen, pas afgestudeerden en werkzoekenden die geen ander inkomen hebben dan het leefloon.
 • Voor de geldigverklaring van aanvraagformulieren voor reductiekaarten voor grote gezinnen.
 • Voor de attesten die moeten opgemaakt worden bij aangifte van verlies of diefstal.
 • Voor het indienen van een dossier voor voornaamsverandering door transgenders of door vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken.
 • Omgevingsvergunningen van overheidsinstellingen en de gebouwen die krachtens een toelating ten voorlopige titel opgericht worden, op voorwaarde eveneens dat zij worden afgebroken binnen dezelfde termijn van één jaar behalve wanneer een langer tijdsbestek in die toelating ingeschreven werd.

Algemene bepalingen

Wanneer moet ik de belasting betalen?

Je moet de belasting betalen op het moment van de afgifte van het document. Je kan dat doen tegen contante betaling (cash, bancontact), tegen ontvangst van een kwitantie of via overschrijving binnen de 30 dagen na ontvangst van een factuur.

Wat als ik niet akkoord ben?

Als je niet akkoord gaat met het bedrag van de belasting, kun je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dat bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen waarom je niet akkoord bent met de belasting. Als je wenst gehoord te worden, moet je dat uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. Je moet dit doen binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de betaling van de belasting of vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet als de belasting niet contant werd betaald.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook