U bent hier

Belastingverordening op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen

Wat?

Alle voor het publiek toegankelijke bank-, financierings-, krediet- en verzekeringsinstellingen, spaarkassen en ook hun agentschappen, bijkantoren, de tussenpersonen, agenten en makelaars.

Verder vallen ook bankautomaten onder deze belastingverordening. Met bankautomaat bedoelen we elk toestel dat het cliënteel in staat stelt om geld op te nemen en/of spaar- of betaalverrichtingen te doen.

 

Wie?

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze instellingen uitbaat.

 

Prijs?

De belasting berekenen we op basis van het personeelsbestand en het aantal bankautomaten op 1 januari van het aanslagjaar.

De belasting bedraagt:

  • > 5 personen:         400 euro
  • 4 of 5 personen:     300 euro
  • 2 of 3 personen:     200 euro
  • 1 persoon:              100 euro
  • per bankautomaat: 100 euro

De situatie op 1 januari is bepalend voor de belastingschuld. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. Dat betekent dat een vermindering van het personeelsbestand in de loop van het jaar, geen vermindering van de belasting met zich meebrengt.

 

Aangifteplicht

Wie vult de aangifte in?

Elke uitbater of verantwoordelijke van de instelling moet een aangifte doen.

Hoe gebeurt de aangifte?

Het gemeentebestuur stuurt elke uitbater een aangifteformulier op. Dat document moeten zij binnen de maand ingevuld terugsturen.

Wat gebeurt er wanneer geen aangifte wordt ingediend?

Als het gemeentebestuur binnen de gestipuleerde datum geen aangifte ontvangt, dan wordt de eigenaar “ambtshalve” belast. Dat betekent dat het bestuur zelf bepaalt welke instellingen aanzien worden als een bank of een daarmee gelijkgestelde instelling en zelf het personeelsbestand en het aantal bankautomaten bepaalt. Bij de ambtshalve belasting wordt ook een verhoging van 25% aangerekend.

Het voorstel van aangifte

Wanneer het bestuur een correct en tijdig ingevuld aangifteformulier ontvangen heeft, dan ontvangt de belastingplichtige voor de volgende jaren per gewone post een voorstel van aangifte.

In het voorstel wordt gewerkt met voorgedrukte gegevens. Als de gegevens correct zijn, moet de belastingplichtige niets doen. Enkel bij eventuele wijzigingen moet de belastingplichtige het voorstel aanvullen en terugsturen binnen de maand na ontvangst.

Algemene bepalingen

Wanneer moet ik de belasting betalen?

Je krijgt in de loop van het jaar een aanslagbiljet van het gemeentebestuur.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Je hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen. Je moet het bedrag overschrijven op het rekeningnummer dat vermeld staat op het biljet met de vermelding van de bijhorende gestructureerde mededeling.

Wat als ik niet akkoord ben?

Als je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, kun je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dat bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen waarom je niet akkoord bent met de belasting. Als je wenst gehoord te worden, moet je dat uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. Je moet dit doen binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook