U bent hier

Belastingverordening op de exploitatie van een taxidienst en/of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Wie?

De houder van de vergunning voor de exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op 1 januari van het aanslagjaar (Decreet 20 april 2001).

De belasting is enkel van toepassing op vergunningen afgeleverd tot 31.12.2019, overeenkomstig het decreet van 20 april 2001.

Prijs?

Hoe berekenen we de belasting?

De belasting wordt berekend op basis van het aantal voertuigen vermeld in de akte van vergunning.

Hoeveel bedraagt de belasting?

De belasting is jaarlijks verschuldigd per voertuig.

A. Diensten voor het verhuren voertuigen met bestuurder

   
  • per voertuig : 250 euro
  • per voertuig dat zowel als dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder als taxi wordt gebruikt: 250 euro verhoogd met bedrag van de belasting voor een taxidienst

B. Taxidiensten

 

Per voertuig:

  • dat gebruik maakt van standplaatsen op privé-domein: 250 euro
  • dat gebruik maakt van standplaatsen op de openbare weg: 450 euro
  • bijkomend voor voertuigen zonder standplaats uitgerust met radiotelefonie: 75 euro
  • dat zowel gebruikt wordt als taxi en als dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder: 250 euro verhoogd met bedrag voor diensten voor het verhuren voertuigen met bestuurder
 

De bedragen passen we aan volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het dienstjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000 (basis 2004).

Algemene bepalingen

Wanneer moet ik de belasting betalen?

Je ontvangt in de loop van het jaar een factuur van het gemeentebestuur.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Je moet de factuur binnen de 30 dagen na ontvangst betalen via overschrijving. Bij niet-contante betaling ontvang je een aanslagbiljet van het gemeentebestuur. Je hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen.

Wat als ik niet akkoord ben?

Als je niet akkoord gaat met het bedrag van de belasting, kun je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Dat bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen waarom je niet akkoord bent met de belasting. Als je wenst gehoord te worden, moet je dit uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. Je moet dit doen binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de betaling van de belasting of de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, als de belasting niet contant werd betaald.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook