U bent hier

Belastingverordening op de publiciteitspanelen

Wie?

De natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van het paneel. Als deze persoon niet gekend is, de eigenaar van de grond waarop het paneel is gevestigd of de eigenaar van de muur, het gebouw of de afsluiting waarop het paneel is aangebracht.

 

Prijs?

De belasting wordt berekend op basis van de nuttige oppervlakte van het paneel. Onder de nuttige oppervlakte verstaan we de oppervlakte van het paneel die kan gebruikt worden voor publiciteit (zowel voor als achterkant). De omlijsting rekenen we m.a.w. niet mee. Voor muren is enkel de oppervlakte waarop reclame is aangebracht belastbaar. Bij de berekening wordt wel elk gedeelte van een vierkante meter als een gehele vierkante meter beschouwd.

Hoeveel bedraagt de belasting?

  • 50,00 EUR per m² voor panelen die niet verlicht zijn
  • 75,00 EUR per m² voor verlichte panelen.

De belasting is ineens en ondeelbaar verschuldigd voor het gehele aanslagjaar, ongeacht de datum van plaatsing of verwijdering van het paneel en ongeacht het aantal dagen dat effectief reclame op het paneel verschijnt. Met een eventuele wijziging wordt rekening gehouden vanaf volgend aanslagjaar.

 

Uitzonderingen

Welke vrijstellingen voorzien we?

Het gemeentebestuur voorziet een vrijstelling voor volgende panelen:

 
  • panelen opgericht door openbare besturen en instellingen van openbaar nut
  • panelen met een nuttige oppervlakte van minder dan twee vierkante meter
  • tijdelijk geplaatste panelen bestemd voor het voeren van publiciteit voor socio-culturele manifestaties
  • panelen die exclusief de naam van de uitbating, exploitant of de aard van de exploitatie vermelden naar de ter plaatse uitgeoefende handelsactiviteit
  • panelen geplaatst rond de sportterreinen en gericht naar de sportvelden
 

Aangifteplicht

Elke gebruiker/eigenaar moet een aangifte doen.

Hoe gebeurt de aangifte?

Het gemeentebestuur stelt een aangifteformulier ter beschikking. Elke belastingplichtige dient voorafgaandelijk aan de oprichting van een nieuw publiciteitspaneel hiervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur. Voor al bestaande borden stuurt het gemeentebestuur elke belastingplichtige een aangifteformulier op.

Dit document moeten zij binnen de maand ingevuld terugsturen.

Wat gebeurt er wanneer geen aangifte wordt ingediend?

Als het gemeentebestuur geen aangifte ontvangt, dan wordt de gebruiker/eigenaar “ambtshalve” belast. Dit betekent dat het bestuur zelf bepaalt welke panelen in aanmerking mogen genomen worden en wat de nuttige oppervlakte is. Bij de ambtshalve belasting wordt tevens een verhoging van 25% aangerekend.

 

Algemene bepalingen

Wanneer moet ik de belasting betalen?

Je ontvangt in de loop van het jaar een aanslagbiljet van het gemeentebestuur.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Je hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen. Je moet het bedrag overschrijven op het rekeningnummer dat vermeld staat op het biljet met de vermelding van de bijhorende gestructureerde mededeling.

Wat als ik niet akkoord ben?

Als je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, kun je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.Dat bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen waarom je niet akkoord bent met de belasting. Als je wenst gehoord te worden, moet je dat uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. Je moet dit doen binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook