U bent hier

Belastingverordening op de verwaarlozing van gebouwen en woningen

Wat?

Verwaarloosde gebouwen en woningen die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk verwaarlozingsregister.

Zolang het gebouw of de woning niet uit het verwaarlozingsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.

 

Als het gebouw of de woning ook opgenomen is in het leegstandsregister, dan is de belasting verschuldigd per afzonderlijke opname in het leegstandsregister en het verwaarlozingsregister.

Wie?

De zakelijke gerechtigde over het verwaarloosde gebouw of de woning, op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd is.

Onder zakelijk recht verstaan we, de houder van één van volgende rechten:

 • de volle eigendom
 • in voorkomend geval, het recht van opstal of van erfpacht
 • in voorkomend geval, het vruchtgebruik

Bij onverdeelbaarheid is elke houder van het zakelijk recht de belasting verschuldigd in verhouding tot hun deel in het goed.

Prijs?

De belasting bedraagt  :

 • 3.000 euro voor een verwaarloosd gebouw
 • 2.000 euro voor een verwaarloosde woning

Vanaf het derde opeenvolgende aanslagjaar wordt de bovenvermelde belasting verdubbeld.

Uitzonderingen

Welke vrijstellingen voorzien we?

01. Persoonsgebonden

 • de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis, voor zover de belastingplichtige de laatste in de woning gedomicilieerde bewoner is. Het bewijs van het verblijf wordt geleverd door de instelling waar de belastingplichtige verblijft. De vrijstelling geldt enkel voor een periode van twee aanslagjaren, volgend op het eerste belastbaar aanslagjaar.
 • de belastingplichtige van wie de handelingsbekwaamheid beperkt werd door een gerechtelijke beslissing, voor zover de belastingplichtige niet zelf de oorzaak is van de gerechtelijke beslissing en de laatste in de woning gedomicilieerde bewoner is. Bewijsstuk gerechtelijke beslissing dient te worden toegevoegd. De vrijstelling geldt enkel voor een periode van twee aanslagjaren, volgend op het eerste belastbaar aanslagjaar.
 • een nieuwe verkrijger van het zakelijk recht, gedurende twee opeenvolgende aanslagjaren na het verkrijgen van het zakelijke recht. De vrijstelling geldt niet voor overdrachten van het zakelijk recht aan:
  • vennootschappen waarin de vroegere zakelijke gerechtigde rechtstreeks of onrechtstreeks participeert
  • vzw's waar de zakelijk gerechtigde lid van is.
 • wanneer minstens één van de zakelijke gerechtigden gedomicilieerd is op de verwaarloosde woning op het tijdstip van opname in het verwaarlozingsregister, en het zijn enig onroerend zakelijk recht is. De vrijstelling geldt enkel voor een periode van twee aanslagjaren, volgend op het eerste belastbaar aanslagjaar.

02. Gebouw of woning

 • is gelegen binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan.
 • kan geen voorwerp meer uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning / omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld.
 • is beschermd als onroerend erfgoed en er is een erfgoedpremie voor aangevraagd. De vrijstelling geldt dan vanaf de aanvraag tot twee jaar na de beslissing over de aanvraag.
 • is vernield of beschadigd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging.
 • kan onmogelijk daadwerkelijk gebruikt worden door een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of  een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor een periode van twee aanslagjaren, volgend op het eerste belastbaar aanslagjaar.
 • wordt gerenoveerd. Een woning of een gebouw wordt gerenoveerd:
  • als het gaat om handelingen die vergunningsplichtig zijn, blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning / omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden;
  • als het gaat om niet vergunningsplichtige handelingen, een goedgekeurde renovatienota wordt voorgelegd.

   Deze vrijstelling geldt in beide gevallen voor een termijn van twee jaar en kan maar eenmaal aan dezelfde houder van het zakelijk recht worden toegekend. De termijn van de vrijstelling – indien vergunningsplichtig – begint te lopen vanaf de datum beslissing stedenbouwkundige vergunning / omgevingsvergunning, in laatste administratieve aanleg. De termijn van de vrijstelling – indien niet - vergunningplichtig – begint te lopen vanaf de datum van de aanvraag van de goedgekeurde renovatienota door de administratie.

Hoe kan ik genieten van een vrijstelling?

 • Je kan een vrijstelling aanvragen via beveiligde zending bij de administratie. De aanvraag moet ten laatste binnen de 3 maanden na de kennisgeving van de opname in het verwaarlozingsregister ingediend worden of na het verstrijken van elke periode van twaalf maanden opname.

 • Als belastingplichtige moet je alle nodige bewijsstukken voorleggen om de vrijstelling aan te tonen.

Regelgeving

Wanneer moet ik de belasting betalen?

Je krijgt in de loop van het aanslagjaar een aanslagbiljet van het gemeentebestuur.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Je hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen. Schrijf het bedrag over op het rekeningnummer dat op het biljet staat en vermeld de bijhorende gestructureerde mededeling.

Wat als ik niet akkoord ben?

Als je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, kan je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Je moet het bezwaarschrift schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen waarom je niet akkoord bent met de belasting. Als je gehoord wil worden, moet je dat uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. Een bezwaarschrift indienen moet gebeuren binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Wanneer de zakelijke gerechtigde bezwaar kon indienen tegen de opname in het verwaarlozingsregister, kan hij bij zijn bezwaar tegen de aanslag de opname in de inventaris niet meer betwisten.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook