U bent hier

Belastingverordening op het niet-afkoppelen van hemelwater

Wat?

De belasting is verschuldigd, wanneer binnen de 6 maanden na voltooiing van de werken van het gescheiden rioleringsstelsel een gebouw niet optimaal is afgekoppeld.

Tevens is de belasting verschuldigd wanneer een gebouw gelegen binnen het binnen het individueel te optimaliseren buitengebied, 6 maanden na de uiterste datum zoals vastgesteld in het uitvoeringsplan van het gemeentelijk zoneringsplan, niet voorzien is in een goed werkende individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA).

De vaststelling van het belastbaar feit gebeurt door middel van een proces-verbaal. Dit proces-verbaal wordt aangetekend opgestuurd naar de eigenaar.

Wie?

De natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het gebouw, op het ogenblik dat de belasting verschuldigd is.

Ingeval van onverdeeldheid van het gebouw, is de belasting verschuldigd door elk van de mede-eigenaars en elk in verhouding tot hun deel in het goed. In geval van meerdere eigenaars (meergezinswoningen) wordt desgevallend de vereniging van mede-eigenaars aangesproken tot het betalen van de belasting. Dit ontslaat elke eigenaar afzonderlijk niet van zijn hoofdelijk aansprakelijkheid t.a.v. het volledig bedrag van de belasting voor het betrokken gebouw.

Prijs?

De belasting bedraagt  :

  • 125 euro per begonnen maand dat de afkoppeling niet optimaal is gerealiseerd of geen goed werkende individuele waterzuiveringsinstallatie is voorzien.

De belasting is voor het eerst verschuldigd de maand volgend op de maand waarin de eigenaar per aangetekende zending in kennis werd gesteld van het belastbaar feit (proces-verbaal).

De belasting blijft geheel verschuldigd tot het moment dat bij de gemeente per aangetekend schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs een aangifte gebeurt van de uitvoering van de nodige aanpassingswerken voorzien van een positief keuringsattest.

Algemene bepalingen

Wanneer moet ik de belasting betalen?

Je ontvangt per kwartaal een aanslagbiljet van het gemeentebestuur in de periode dat de belasting verschuldigd is.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Je hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen. Schrijf het bedrag over via het rekeningnummer dat vermeld staat op het biljet met de vermelding van de bijhorende gestructureerde mededeling.

Wat als ik niet akkoord ben?

Als je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, kun je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.Dat bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen waarom je niet akkoord bent met de belasting. Als je wenst gehoord te worden, moet je dat uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. Je moet dit doen binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook