U bent hier

Belastingverordening op het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken en daarmee gelijkgestelde producten

Wat?

Onder gelijkgestelde producten bedoelen we stalen en reclamedragers, die aangeboden worden door adverteerders met als doel de verkoop ervan te promoten.

Onder geadresseerd verstaan we niet folders met een collectieve adresvermelding per straat of een gedeeltelijke adresvermelding.

Wie?

De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht gaf om het drukwerk te drukken of het gelijkgesteld product te produceren. Als deze persoon geen aangifte doet of niet gekend is, is de verantwoordelijke de uitgever die vermeld staat op het drukwerk.

Prijs?

Hoe berekenen we de belasting?

De belasting berekenen we op basis van het gewicht van elk verspreid exemplaar. Dit gewicht bepalen we tot op 1 gram nauwkeurig.

Hoeveel bedraagt de belasting?

De belasting bedraagt  :

per exemplaar met een gewicht ≤ 30 gram

0,01 euro

per exemplaar met een gewicht 30 ≤ 100 gram

0,03 euro

per exemplaar met een gewicht > 100 gram.

0,05 euro

We rekenen een minimumheffing aan van 30 euro per verspreiding.

 

Uitzonderingen

Welke vrijstellingen voorzien we?

Het gemeentebestuur voorziet een vrijstelling voor de verspreiding van volgende drukwerken:

 
  • Verspreiding van éénbladig drukwerk kleiner of gelijk aan A4-formaat.
  • Drukwerken van erkende Merelbeekse socio-culturele, sport- en jeugdverenigingen. Deze vrijstelling geldt voor twee publicaties per dienstjaar.
  • Drukwerken van openbare besturen en van overheidsinstellingen.
  • Drukwerken van politieke partijen. Deze vrijstelling geldt voor vier publicaties per dienstjaar, doch is onbeperkt tijdens een periode van 60 dagen vóór datum van gemeentelijke, provinciale, gewestelijke, nationale of Europese verkiezingen.

Regelgeving

Wie vult de aangifte in?

Elke verspreider van drukwerk moet een aangifte doen.

Hoe gebeurt de aangifte?

Het gemeentebestuur stelt aan elke verspreider een aangifteformulier ter beschikking. De aangifte moet steeds volgende gegevens bevatten:

  • titel of omschrijving van het verspreide drukwerk of van het gelijkgesteld product
  • gewicht van het verspreid exemplaar drukwerk of van het gelijkgesteld product
  • het aantal verspreide exemplaren
  • formaat van het verspreid exemplaar drukwerk of van het gelijkgesteld product
  • periode van verspreiding van het verspreid exemplaar drukwerk of van het gelijkgesteld product
  • naam en adres van de verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon die opdracht gaf voor de verspreiding

Dit document moet de verspreider binnen de vijf dagen na verspreiding invullen en terugsturen.

Wanneer het gaat over steeds wederkerige verspreiding, dan moet de verspreider de aangifte indienen binnen de vijf dagen na de eerste verspreiding. U moet alle gevraagde gegevens invullen op het aangifteformulier.

Wat gebeurt er wanneer geen aangifte wordt ingediend?

Het gemeentebestuur beschikt over een aantal controlepunten waar al het drukwerk verzameld wordt. Wanneer we voor het gevonden drukwerk geen aangifte ontvangen hebben, dan wordt de verspreider “ambtshalve” belast. Dit betekent dat het bestuur zelf het aantal verspreide exemplaren gaat bepalen. Dit aantal exemplaren is vastgelegd op 10.800.

Per aangetekend schrijven melden we aan de verspreider dat geen aangifte ontvangen is voor het gevonden drukwerk.

De verspreider heeft daarop 30 dagen de tijd om alsnog een aangifte te doen. Wanneer wij niets ontvangen, bepalen we dan definitief de verschuldigde belasting.

Wanneer moet ik de belasting betalen?

Je ontvangt in de loop van het jaar volgend op het aanslagjaar van de verspreiding een aanslagbiljet van het gemeentebestuur.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Je hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen. Schrijf het bedrag over via het rekeningnummer dat vermeld staat op het biljet met de vermelding van de bijhorende gestructureerde mededeling.

Wat als ik niet akkoord ben?

Als je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, kun je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.Dat bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen waarom je niet akkoord bent met de belasting. Als je wenst gehoord te worden, moet je dat uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. Je moet dit doen binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Bekijk ook