U bent hier

Belastingverordening op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Wat?

Onder nachtwinkels verstaan we die winkels die slechts open zijn tussen 18 en 1 uur (verplicht sluitingsuur), waarvan de verkoopsoppervlakte niet groter is dan 150m² en geen andere activiteiten uitoefenen dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikels, zoals bedoeld in artikel 2, 9° en artikel 6, c van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening; en ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit de wet door de nachtwinkel gerespecteerd zijn.

Onder telefoonwinkels verstaan we voor het publiek toegankelijke winkels welke telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding aanbieden, zoals bedoeld in artikel 2, 8° van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening; en ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit de wet door het bureau gerespecteerd zijn.

Wie?

De uitbater van de winkel. De eigenaar van het handelspand waarin de winkel gevestigd is, is solidair en ondeelbaar gehouden tot betaling van de belasting.

Prijs?

De belasting bestaat uit een openingsbelasting en een jaarlijkse belasting.

De belasting bedraagt:

  • 6.000 euro openingsbelasting per winkel
  • 750 euro jaarlijkse belasting per winkel

De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. Dat betekent dat wanneer de winkel in het loop van het jaar verhuist of stopgezet wordt, je geen vermindering ontvangt van de belasting.

De openingsbelasting is verschuldigd bij de opening van een nieuwe winkel, alsook bij de wijziging van uitbating van een reeds bestaande winkel. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar, wat de openingsdatum van de winkel ook is.

 

Aangifteplicht

Wie vult de aangifte in?

Zowel de eigenaar/uitbater van de winkel als de eigenaar van het handelspand waar de winkel is gevestigd, moeten elk afzonderlijk een aangifte doen. Als je eigenaar bent van zowel de winkel als van het handelspand, moet je slechts één formulier invullen.

Hoe gebeurt de aangifte?

Het gemeentebestuur stuurt elke uitbater/eigenaar alsook de eigenaar van het handelspand een aangifteformulier op. Dit document moeten zij binnen de maand ingevuld terugsturen.

Als je een nieuwe winkel opent, moet je voorafgaand aan de opening zelf daarvan aangifte doen bij het gemeentebestuur. Bij wijziging van uitbating of stopzetting moet je dit per aangetekend schrijven melden aan het gemeentebestuur.

Wat gebeurt er wanneer geen aangifte wordt ingediend?

In dit geval wordt de eigenaar “ambtshalve” belast. Dit betekent dat het bestuur zelf bepaalt of je winkel aanzien wordt als nacht- of telefoonwinkel en wat het bedrag van de belasting zal zijn. Bij de ambtshalve belasting wordt tevens een verhoging van 25% aangerekend.

 

Algemene bepalingen

Wanneer moet je de belasting betalen?

Je ontvangt in de loop van het jaar een aanslagbiljet van het gemeentebestuur.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Je hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen. Schrijf het bedrag over op het rekeningnummer dat vermeld staat op het biljet met de vermelding van de bijhorende gestructureerde mededeling.

Wat als ik niet akkoord ben?

Als je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, kun je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dat bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen waarom je niet akkoord bent met de belasting. Als je wenst gehoord te worden, moet je dat uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. 

Je moet dit doen binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook