U bent hier

Belastingverordening op tweede verblijven

Wat?

Alle tweede verblijven gelegen op het grondgebied van de gemeente komen in aanmerking. Onder tweede verblijf verstaan we een woongelegenheid waarin de persoon die er kan verblijven, voor deze woongelegenheid, niet ingeschreven is in het bevolkingsregister.Kamers, landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuizen, chalets en caravans worden ook als woongelegenheden beschouwd.

 

Wie?

De zakelijke gerechtigde van het tweede verblijf, op 1 januari van het aanslagjaar.

Onder zakelijk recht verstaan we, de houder van één van volgende rechten:

  • de volle eigendom
  • in voorkomend geval, het recht van opstal of van erfpacht
  • in voorkomend geval, het vruchtgebruik

Ingeval van onverdeelbaarheid is elke houder van het zakelijk recht de belasting verschuldigd in verhouding tot hun deel in het goed.

De belastingplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt.

 

Prijs?

De belasting berekenen we op basis van de totale vloeroppervlakte. Bij de berekening wordt elk gedeelte van een vierkante meter als een gehele vierkante meter beschouwd. Als totale vloeroppervlakte wordt de totale netto vloeroppervlakte van de woonlokalen (een lokaal, bestemd om te worden gebruikt als keuken, woon- of slaapkamer, met uitsluiting van de voorhal, de gangen, de wc's en sanitaire lokalen, de wasruimten, de bergplaatsen, de niet voor bewoning ingerichte kelders, zolders en bijgebouwen, de garages en de lokalen voor beroepsbezigheden) in rekening genomen.

Hoeveel bedraagt de belasting?

  • 250 euro wanneer de totale vloeroppervlakte ≤ 60m²
  • 750 euro wanneer de bebouwde oppervlakte > 60m²

Voor kamers en studio's (max. vloeroppervlakte van 60m²) wordt de belasting vermindert tot 75 euro indien de zakelijke gerechtigde van het tweede verblijf een bewijs kan voorleggen dat het tweede verblijf betrokken wordt door een student(e) die een attest of bewijs kan voorleggen van inschrijving aan een onderwijsinrichting van voltijds dagonderwijs gedurende het schooljaar waarin 1 januari van het aanslagjaar valt.

De toestand op 1 januari is bepalend voor de belastingschuld. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. Als je in het loop van het jaar het tweede verblijf verkoopt of zelf bewoont, ontvang je dus geen vermindering van de belasting.

 

Uitzonderingen

Het gemeentebestuur voorziet een vrijstelling voor volgende woongelegenheden:

  • een woongelegenheid die uitsluitend gebruikt wordt voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit
  • tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens
  • een tweede verblijf dat gelegen is op een erkend kampeerterrein
  • woningen opgenomen in het leegstandsregister of het verwaarlozingsregister
  • een nieuwe verkrijger van het zakelijk recht, gedurende één aanslagjaar volgend op het jaar van verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet bij overdracht van eigendom aan een vennootschap en/of vzw waarin de vroegere eigenaar rechtstreeks of onrechtstreeks participeert in het aandeelhouderschap
 

Aangifteplicht

Wie vult de aangifte in?

Elke zakelijk gerechtigde moet een aangifte doen.

Hoe gebeurt de aangifte?

Het gemeentebestuur stelt een aangifteformulier ter beschikking. Elke belastingplichtige dient voor de woongelegenheid welke als tweede verblijf gebruikt wordt, aangifte te doen bij het gemeentebestuur.

Voor reeds bestaande tweede verblijven stuurt de gemeente elke belastingplichtige een aangifteformulier op. Dat document moeten zij binnen de maand ingevuld terugsturen. De eigenaar die het document niet zou ontvangen hebben, moet deze aangifte spontaan doen tegen ten laatste 30 juni van het aanslagjaar.

Wat gebeurt er wanneer geen aangifte wordt ingediend?

In dit geval wordt de eigenaar “ambtshalve” belast. Dit betekent dat het bestuur zelf bepaalt welke woongelegenheden als tweede verblijven aanzien worden en wat de bebouwde oppervlakte is. Bij de ambtshalve belasting wordt tevens een verhoging van 25% aangerekend.

 

Wanneer het bestuur een correct en tijdig ingevuld aangifteformulier ontvangen heeft, dan ontvangt de belastingplichtige voor de volgende jaren per gewone post een voorstel van aangifte. In dit voorstel wordt gewerkt met voorgedrukte gegevens. Indien deze gegevens correct zijn, moet de belastingplichtige niets doen. Enkel bij eventuele wijzigingen moet de belastingplichtige het voorstel aanvullen en terugsturen binnen de maand na ontvangst.

Algemene bepalingen

Wanneer moet ik de belasting betalen?

Je ontvangt in de loop van het aanslagjaar een aanslagbiljet van het gemeentebestuur.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Je hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen. Schrijf het bedrag over op het rekeningnummer dat vermeld staat op het biljet met de vermelding van de bijhorende gestructureerde mededeling.

Wat als ik niet akkoord ben?

Als je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, kun je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dat bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen waarom je niet akkoord bent met de belasting. Als je wenst gehoord te worden, moet je dat uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. Je moet dit doen binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook