U bent hier

Belastingverordening op de aanvraag en/of afgifte van administratieve stukken

Wat?

Het gemeentebestuur heft een belasting bij de aanvraag en/of afgifte van bepaalde administratieve stukken wanneer ze opgemaakt worden op aanvraag van de belastingplichtige.

Identiteitsstukken

Hoeveel bedraagt de belasting?

Eerste identiteitsbewijs voor kinderen onder 12 jaar

 • uitgereikt bij eerste inschrijving bevolkingsregister
 • elk volgend identiteitsbewijs

 

0 euro

2 euro

Elektronische identiteitskaart uitgereikt aan Belgen onder de 12 jaar

7 euro

Elektronische identiteitskaart

 • dringende spoedprocedure ( 2 werkdagen)
 • zeer dringende spoedprocedure (1 werkdag) 
 • verminderd tarief bij 2e gelijktijdige aanvraag voor kinderen van hetzelfde gezin die op hetzelfde adres ingeschreven staan.   

 

90 euro

130 euro

  56 euro

Elektronische identiteitskaart uitgereikt aan Belgen of vreemdelingen vanaf ten volle 12 jaar

 

20 euro

Duplicaat elektronische identiteitskaart (wegens bv. diefstal)

22 euro

Elektronische identiteitskaart

 

à dringende spoedprocedure ( 2 werkdagen)

95 euro

à zeer dringende spoedprocedure (1 werkdag) 

140 euro

Afgifte attest van immatriculatie voor vreemdelingen vanaf ten volle 12 jaar

5 euro

Duplicaat attest van immatriculatie

7,50 euro

Belgisch paspoort (eigen gemeentelijke belasting)

 • Minderjarige
 • Meerderjarige

 

0 euro

8 euro

Rijbewijs “bankkaartmodel”

25 euro

Afgifte van een duplicaat van pin-pukcodes

5 euro

Het indienen van een voornaamsverandering dossier 150 euro

Milieuvergunningen (Vlarem-taks)*

Wanneer is de belasting verschuldigd?

Bij de aanvraag tot het bekomen van een melding of vergunning zoals bepaald in de Vlarem I.

De belasting is verschuldigd bij:

 • de aanvraag van een eerste melding of vergunning
 • de vernieuwing, ingevolge wijziging van de inrichting of het verlopen van de vergunningstermijn.

De belasting is niet verschuldigd bij een overname van een vergunning of melding. Ook wanneer het bestuur een weigeringsbesluit aflevert, blijft de belasting verschuldigd.

Hoeveel bedraagt de belasting?

 • Melding voor inrichting klasse 3

15 euro

 • Vergunning voor inrichting klasse 2

60 euro

 • Vergunning voor inrichting klasse 1

300 euro

 • Tijdelijke vergunning of mededeling kleine veranderingen

15 euro

Bovenop het bedrag van de belasting, moet de belastingplichtige de factuur voor de kosten voor de aankondiging in twee dagbladen van een milieuvergunning van de eerste klasse betalen. Dit moet ook bij een weigeringsbesluit.

*Geldig tot aan de invoering van de omgevingsvergunning

Stedenbouwkundige vergunningen (Doro-taks)*

Wanneer is de belasting verschuldigd?

Bij elke afgifte van een stedenbouwkundige vergunning.

Hoe berekenen we de belasting?

De belasting berekenen we aan de hand van volgende factoren:

 • Dossiersamenstelling (eenvoudig / uitgebreid), al naar gelang de medewerking van een architect is vereist voor de werkzaamheden
 • Eengezinswoningen / meergezinswoningen
 • Woningen / andere gebouwen / gebouwen agrarische bedrijven.

Hoeveel bedraagt de belasting?

Eenvoudige dossiersamenstelling en technische werken

of terreinaanlegwerken

25 euro

Uitgebreide dossiersamenstelling eengezinswoningen

 • voor woningen met een volume tot en met 500m³
 • voor woningen met een volume boven de 500m³
 • bijkomend voor elke m³ boven de 1000m³

100 euro

200 euro

1 euro/m³

Uitgebreide dossiersamenstelling meergezinswoningen

1 euro/m³

Uitgebreide dossiersamenstelling andere

0,50 euro/m³

Uitgebreide dossiersamenstelling gebouwen agrarische bedrijven

0,25 euro/m³

Onder agrarische bedrijf verstaan we een zelfstandige of vennootschap van wie de beroeps- of bedrijfsdoeleinden uitsluitend bestaan uit landbouw en/of tuinbouw.

In de gevallen dat we de belasting berekenen per m³, wordt het totale volume van het gebouw berekend op basis van de buitenafmetingen van het gebouw, zoals aangegeven op het statistisch formulier. Elk gedeelte van een kubieke meter wordt beschouwd als een gehele kubieke meter.

De bepalingen van de Doro-taks zijn van toepassing op alle stedenbouwkundige aanvragen, die worden ingediend vanaf de dag van de inwerkingtreding van dit reglement.

*Geldig tot aan de invoering van de omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning*

Wanneer is de belasting verschuldigd?

 - Bij elke aanvraag van een omgevingsvergunning

 - Bij de afgifte van een omgevingsvergunning voor projecten betreffende gebouwen

Hoe berekenen we de belasting?

De belasting berekenen we aan de hand van volgende factoren:

 • Dossiersamenstelling (meldingsdossier, eenvoudig / uitgebreid), al naar gelang de medewerking van een architect is vereist voor de werkzaamheden
 • Eengezinswoningen / meergezinswoningen
 • Woningen / andere gebouwen / gebouwen agrarische bedrijven.

Hoeveel bedraagt de belasting?

 • Het indienen van een meldingsdossier

25 euro

 • Het indienen van een aanvraagdossier voor een omgevingsvergunning met de vereenvoudigde procedure

50 euro

 • Het indienen van een meldingsdossier voor een omgevingsvergunning met de gewone procedure

100 euro

De belasting blijft verschuldigd bij afgifte van een weigeringsbesluit.

Bovenop het bedrag van de belasting, moet de belastingplichtige de factuur voor de kosten voor de aankondiging in twee dagbladen van een omgevingsvergunning betalen. Dit moet ook bij een weigeringsbesluit.

Voor de afgifte van omgevingsvergunningen voor projecten betreffende gebouwen wordt volgende belasting aangerekend:

   

Uitgebreide dossiersamenstelling eengezinswoningen

 • voor woningen met een volume tot en met 500m³
 • voor woningen met een volume boven de 500m³
 • bijkomend voor elke m³ boven de 1000m³

 

100 euro

200 euro

1 euro/m³

Uitgebreide dossiersamenstelling meergezinswoningen

1 euro/m³

Uitgebreide dossiersamenstelling andere gebouwen

0,50 euro/m³

Uitgebreide dossiersamenstelling gebouwen agrarische bedrijven

0,25 euro/m³

Onder agrarische bedrijf verstaan we een zelfstandige of vennootschap van wie de beroeps- of bedrijfsdoeleinden uitsluitend bestaan uit landbouw en/of tuinbouw.

In de gevallen dat we de belasting berekenen per m³, wordt het totale volume van het gebouw berekend op basis van de buitenafmetingen van het gebouw, zoals aangegeven op het statistisch formulier. Elk gedeelte van een kubieke meter wordt beschouwd als een gehele kubieke meter.

Deze belasting wordt verminderd met het bedrag dat aangerekend werd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Deze belasting wordt aangerekend op het moment dat de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg is verleend.

 

*Deze bepaling is van toepassing op alle aanvragen ingediend vanaf inwerkingtreding van de omgevingsvergunning

Conformiteitsattesten

Normen voor huurwoningen

62,50 euro

Kamerwoningen

 • verhoogd per kamer
 • maximaal bedrag

62,50 euro

12,50 euro

1 250 euro

Arbeidskaarten

Arbeidskaarten A, B of C 5 euro

 

Uitzonderingen

Het gemeentebestuur voorziet in volgende vrijstellingen:

 • De stukken, waarvan de aanslagvoet niet wettelijk of decretaal geregeld is, waarvan de belasting niet hoger is dan 3 euro.
 • Voor de stukken die krachtens een andere overheidsbeslissing kosteloos door het gemeentebestuur moeten afgeleverd worden.
 • Voor de stukken die nodig zijn om te solliciteren naar een betrekking en die aangevraagd worden door werklozen, pas afgestudeerden en werkzoekenden die geen ander inkomen hebben dan het leefloon.
 • Voor de geldigverklaring van aanvraagformulieren voor reductiekaarten voor grote gezinnen.
 • Voor de attesten die moeten opgemaakt worden bij aangifte van verlies of diefstal.
 • Voor het indienen van een dossier voor voornaamsverandering door transgenders of door vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken.
 • Omgevingsvergunningen voor de gebouwen van openbaar nut, de gebouwen gebouwd door bemiddeling van de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen en de gebouwen die krachtens een toelating ten voorlopige titel opgericht worden, op voorwaarde eveneens dat zij worden afgebroken binnen dezelfde termijn van één jaar behalve wanneer een langer tijdsbestek in die toelating ingeschreven werd.

Algemene bepalingen

Wanneer moet ik de belasting betalen?

Je moet de belasting betalen op het moment van de afgifte van het document. Je kan dat doen tegen contante betaling (cash, bancontact), tegen ontvangst van een kwitantie of via overschrijving binnen de 30 dagen na ontvangst van een factuur.

Wat als ik niet akkoord ben?

Indien je niet akkoord gaat met het bedrag van de belasting, kan je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen, waarom je niet akkoord bent met de belasting. Indien je wenst gehoord te worden moet je dit uitdrukkelijk vermelden in uw bezwaarschrift. 

Je moet dit doen binnen de drie maanden te rekenen vanaf de betaling van de belasting of de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, indien de belasting niet contant werd betaald.

  Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

  Waar?

  Dienst fiscaliteit en toelagen
  Gemeentehuis (eerste verdieping)
  Hundelgemsesteenweg 353
  9820 Merelbeke

  Openingsuren

  Vandaag: tot
  Morgen:Gesloten

  Contact

  • 09 210 32 55
  09 210 32 59
  fiscaliteit [at] merelbeke.be

  Bekijk ook