U bent hier

Belastingverordening op de publiciteitspanelen

Wie?

De natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van het paneel. Wanneer deze persoon niet gekend is, de eigenaar van het paneel.

Prijs?

De belasting wordt berekend op basis van de nuttige oppervlakte van het paneel. Onder de nuttige oppervlakte verstaan we de oppervlakte van het panaal die gebruikt wordt voor publiciteit. De omlijsting rekenen we m.a.w. niet mee. Bij de berekening wordt wel elk gedeelte van een vierkante meter als een gehele vierkante meter beschouwd.

Hoeveel bedraagt de belasting?

  • 50,00 EUR per m² voor panelen die niet verlicht zijn
  • 75,00 EUR per m² voor verlichte panelen.

De toestand op 1 januari van het dienstjaar is bepalend voor de belastingschuld. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. Het feit dat in het loop van het jaar een paneel wordt weggenomen, geeft geen aanleiding tot een belastingvermindering.

Uitzonderingen

Welke vrijstellingen voorzien we?

Het gemeentebestuur voorziet een vrijstelling voor volgende panelen :

 
  • De panelen, opgericht door openbare besturen en instellingen van openbaar nut.
  • De panelen met een nuttige oppervlakte van minder dan twee vierkante meter ;
  • De tijdelijk geplaatste panelen bestemd voor het voeren van publiciteit voor socio-culturele manifestaties.
  • De panelen opgericht door een bedrijf op het terrein van de hoofdvestiging in de gemeente.
  • De panelen geplaatst rond de sportterreinen en gericht naar de sportvelden.

Aangifteplicht

Elke gebruiker/eigenaar moet een aangifte doen.

Hoe gebeurt de aangifte?

Het gemeentebestuur stuurt elke gebruiker/eigenaar een aangifteformulier op. Dit document moeten zij binnen de maand ingevuld terugsturen.

Wat gebeurt er wanneer geen aangifte wordt ingediend?

Als het gemeentebestuur binnen de gestipuleerde datum geen aangifte ontvangt, dan wordt de gebruiker/eigenaar “ambtshalve” belast. Dit betekent dat het bestuur zelf bepaalt welke panelen in aanmerking mogen genomen worden en wat de nuttige oppervlakte is. Bij de ambtshalve belasting wordt tevens een verhoging van 25% aangerekend.

 

Algemene bepalingen

Wanneer moet u de belasting betalen?

U ontvangt in de loop van het jaar een aanslagbiljet van het gemeentebestuur.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

U hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen. U moet het bedrag overschrijven op het rekeningnummer dat vermeld staat op het biljet met de vermelding van de bijhorende gestructureerde mededeling.

Wat als ik niet akkoord ben?

Indien U niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, kunt U een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Dit bezwaarschrift moet U schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen, waarom U niet akkoord bent met de belasting. Indien u wenst gehoord te worden moet u dit uitdrukkelijk vermelden in uw bezwaarschrift.  U moet dit doen binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst fiscaliteit en toelagen
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen:Gesloten

Contact

  • 09 210 32 55
09 210 32 59
fiscaliteit [at] merelbeke.be

Bekijk ook