U bent hier

Belastingverordening op het ambtshalve opruimen van het sluikstorten

Wat?

Onder sluikstorten bedoelen we het achterlaten van afvalstoffen op openbare en private wegen, plaatsen of terreinen waar dit storten door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is.

Wie?

De persoon die de afvalstoffen achterlaat. De personen die daartoe opdracht of toelating gaven en/of eigenaar van de afvalstoffen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Prijs?

Voor het weghalen van het sluikstorten door de diensten van de gemeente bedraagt de belasting :

  • 0,75 euro per kilometer transport van de afvalstoffen;

 

  • 20,00 euro per arbeidsuur en per arbeider die door de gemeente bij het opruimen en weghalen van het sluikstort wordt ingezet;
  • 40,00 euro per uur en per ingezet voertuig (vrachtwagen, bestelwagen, kraan,…) inclusief bestuurder; De voormelde bedragen zijn verschuldigd per aangevangen kilometer of uur.

Deze bedragen zijn verschuldigd per aangevangen uur en/of kg.

Indien de afvalstoffen verwijderd worden door een gespecialiseerde firma, moet de belastingplichtige het factuurbedrag betalen, verhoogd met een administratieve kost van 75 euro.

In elk geval van sluikstorten bedraagt de belasting minimum 500 euro.

Algemene bepalingen

Wanneer moet de belasting betaald worden?

Je ontvangt in de loop van het jaar een aanslagbiljet van het gemeentebestuur.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Je hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen. Dit moet per overschrijving gebeuren op het rekeningnummer dat vermeld staat op het biljet.

Wat als ik niet akkoord ben?

Indien je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, kan je  een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen, waarom je  niet akkoord bent met de belasting. Indien je  wenst gehoord te worden moet je  dit uitdrukkelijk vermelden in uw bezwaarschrift. Je moet dit doen binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook