U bent hier

Samenstelling college van burgemeester en schepenen / vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen, de ‘regering van de gemeente’, bestaat uit de burgemeester en een aantal schepenen. Het aantal schepenen varieert al naar gelang het aantal inwoners. Het Decreet Lokaal Bestuur legt enkel het maximum aantal schepenen vast, voor Merelbeke is dat 5. Als na de verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst  blijkt dat hij nog geen lid is van het college van burgemeester en schepenen wordt hij van rechtswege vanaf zijn eedaflegging als schepen toegevoegd aan het college.

De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het vast bureau. De schepenen zijn van rechtswege de leden van het vast bureau.

De algemeen directeur woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen bij en is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaren van de notulen ervan.

 

Bevoegdheden

Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor. Het voert ook besluiten van de gemeenteraad uit. Verder is het over talrijke zaken bevoegd, die bij wet of decreet aan het college zijn toegewezen. Bijvoorbeeld, tijdelijke verkeersmaatregelen, aanstellen van personeel, verlenen omgevingsvergunningen, vaststellen toelagen,…

 

Werking

Het college komt in principe elke maandag samen. De vergaderingen zijn niet openbaar.  De burgemeester zit het college voor. Zoals het woord zelf zegt, beslist men collegiaal.

Voorzitter / burgemeester

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente. Hij is bevoegd voor algemene coördinatie bestuur en beleid, burgerzaken, politie, brandweer en veiligheid, erediensten en begraafplaatsen, externe relaties en intergemeentelijke samenwerking, ontvangsten en protocol, restbevoegdheden.

09 210 32 00

1e schepen

Sport, jeugd, ouderenzorg, informatie en communicatie, burgerparticipatie en juridische zaken.

2e Schepen

Openbare werken, openbaar groen, parken en plantsoenen, monumenten en landschappen, stedenbouw, evenementen en kermissen.

3e schepen

Financiën, ruimtelijke ordening, afvalverwerking, milieu en duurzaamheid, lokale economie en markten, land- en tuinbouw.

0471 63 25 69

4e schepen

Patrimonium en facility, onderwijs en naschoolse vorming, buitenschoolse kinderopvang en onthaalouders, huisvesting, internationale samenwerking, archief, gelijke kansen, Huis van het kind

0479 65 80 27

5e schepen

Mobiliteit, ICT, carnaval, personeelszaken en vrijwilligers, cultuur, bibliotheek en erfgoed.

0473 32 08 77

6e schepen

Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst, sociaal beleid en armoede, gezondheidszorg, gehandicaptenbeleid, tewerkstelling, seniorenbeleid, toerisme, residuaire OCMW materies.

0497 68 92 04