Jeugdraad

Functie van de jeugdraad

De jeugdraad fungeert als spreekbuis voor de Merelbeekse jeugd bij het gemeentebestuur. Ze zorgen ervoor dat kind- en jongerengerelateerde thema's besproken worden binnen de jeugdraad en indien nodig brengen ze dit onder de aandacht van het bestuur. Dit doen ze door middel van overleg of door het geven van een formeel advies. Het bestuur is verplicht om dit advies te bespreken en een gefundeerd antwoord te geven. Over sommige thema's is het bestuur verplicht een advies te vragen aan de jeugdraad, maar anderzijds kunnen ze ook op eigen initiatief adviezen opmaken waarin ze het gemeentebestuur advies geven. Zo stond de jeugdraad mee aan de wieg van o.a. het subsidiereglement voor de werking van de jeugdverenigingen en het subsidiereglement 'buitengewoon onderhoud en herstellingswerken aan gebouwen' voor jeugdverenigingen.

Naast het beleidsmatig aspect, organiseert de jeugdraad zelf ook enkele activiteiten zoals 'de sportdag voor de jeugdverenigingen' en 'kidsfun', een spelnamiddag voor de jeugdverenigingen. Verder zetten ze ook mee hun schouders onder projecten als 'de dag van de jeugdbeweging', de EHBF-map (een infomap die verenigingen ondersteunt bij de organisatie van evenementen en fuiven), de opleiding fuifcoach, een politiek jongerendebat ... Eén van de laatste realisaties is het maken van infoborden voor de erkende jeugdverenigingen.

Leden van de jeugdraad

De jeugdraad is er voor alle jongeren (tot 30 jaar) die in Merelbeke wonen, actief zijn in een Merelbeeks jeugdwerkinitiatief of die enigszins betrokken zijn bij de gemeente Merelbeke, ongeacht hun politieke, ideologische of levensbeschouwelijke overtuiging.

De jeugdraad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur.

  • De algemene vergadering komt ongeveer maandelijks samen en is samengesteld uit een afvaardiging van de 13 erkende jeugdverenigingen, de politieke jongerenpartijen die een afvaardiging hebben in de AV, de schepen van Jeugd en de jeugdconsulent. In de algemene vergadering worden beslissingen genomen rond de thema's die aan bod komen en gaan de projecten inhoudelijk worden uitgewerkt.
  • Het dagelijks bestuur bestaat uit enkele enthousiastelingen uit de algemene vergadering die inhoudelijk alle thema's voorbereiden, de adviezen schrijven en de projecten mee organiseren. Zij vormen de ruggengraat van de werking van de jeugdraad.

 

Voorzitter: Louis Samoise (rechts)

Leden dagelijks bestuur: vlnr. Margot Baert, Ian Duvilliers, Ward Devenyn en Maxim Dewilde

5 kerntaken

  • Advies geven

De jeugdraad mag het gemeentebestuur op eigen initiatief adviseren over alles wat jeugd en jeugdwerk aanbelangt. Het gemeentebestuur is verplicht om advies te vragen aan de jeugdraad over het jeugdbeleidsplan, de jaarlijkse verantwoordingsnota en over aangelegenheden in verband met het jeugdwerkbeleid en de uitvoering van het jeugdbeleidsplan.

  • Jeugdbeleid mee vorm geven

De jeugdraad geeft mee vorm aan het plaatselijk jeugdbeleid. De jeugdraad is intensief betrokken bij de opmaak van het jeugdbeleidsplan en is de plek bij uitstek voor inspraak in en participatie met het gemeentelijk jeugdbeleid.

  • Uitvoering en opvolging van het jeugdbeleidsplan

Het jeugdbeleidsplan vormt de basis voor het jeugd(werk)beleid van de gemeente. De jeugdraad kan zelf ook initiatief nemen en onderwerpen uit het jeugdbeleidsplan agenderen en opvolgen.

  • Activiteiten organiseren

De organisatie van activiteiten zoals de jeugdsportdag en Kidsfun behoort ook tot de dagelijkse werking van de jeugdraad en is een aanvulling op de initiatieven van het plaatselijk jeugdwerk.

  • Vertegenwoordiging

De jeugdraad vertolkt niet alleen de stem van zijn leden, maar is ook de spreekbuis van alle kinderen, jongeren en jeugdwerkers uit de gemeente. Daarom zijn er altijd leden van de jeugdraad aanwezig op overlegorganen waar het thema jeugd aan bod komt.

Voor meer informatie kan je mailen naar jeugdraad [at] merelbeke.be (jeugdraadmerelbeke@​gmail.com)

Meer info

Je kan meer info terugvinden op de website van Vlaamse Vereniging van Jeugddiensten en -consulenten.

Verslagen jeugdraad

Verslagen van de algemene vergadering van de jeugdraad.

Adviezen jeugdraad

De jeugdraad adviseert het gemeentebestuur in jeugdgerelateerde zaken.