Milieuraad

Wat?

De milieuraad is een gemeentelijke adviesraad die de burger betrekt bij het milieubeleid.
Participatie van de burger vormt een belangrijke pijler van een duurzaam milieubeleid.
De milieuraad geeft hoofdzakelijk advies over thema's die betrekking hebben op het milieubeleid van de gemeente. Het college is verplicht advies te vragen aangaande alle milieugerelateerde onderwerpen. De raad kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen.
 

Wie?

In de milieuraad zitten vertegenwoordigers van lokale milieu- en natuurverenigingen, vertegenwoordigers uit onderwijsinstellingen, sociaal-culturele organisaties, vormingsorganisaties en beroepsgroepen zoals land- en tuinbouwers. Het lidmaatschap van de milieuraad loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de gemeenteraad. De milieuraad vergadert in principe negen keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door elke geïnteresseerde inwoner bijgewoond worden.

Voorzitter: Jan Smis