Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom werden deze minder hinder maatregelen genomen?

De werken aan de Bergwijkbrug zijn werken met een zeer grote impact op het verkeer in Merelbeke. Met deze maatregelen willen we dan ook minder hinder voor Merelbeke bekomen. Het was op voorhand moeilijk te voorspellen waar zich juist problemen zouden voordoen, zeker gezien de continu variërende coronamaatregelen waar we sinds begin vorig jaar mee te maken hebben en het effect hiervan op onze mobiliteit. Het doel was om ten allen tijden te vermijden dat het verkeer compleet stil zou staan in Merelbeke.

Werden de bewoners betrokken bij het uitwerken van de minder hinder maatregelen?

Bepaalde maatregelen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van klachten of meldingen die we mochten ontvangen vanuit bewoners. Dit betreft bijvoorbeeld de verkeerslichten aan de Van Goethemstraat en de aanpassing van de fietsoversteek aan het kruispunt Bergstraat met de Fraterstraat.
Andere maatregelen kwamen dan weer tot stand ter bevordering van de doorstroming op de omleidingsroutes voor het verkeer of ter beveiliging van kruispunten voor alle weggebruikers. Doordat dit samenhing met het plan van aanpak van de aannemer voor de organisatie van de werken, hadden we niet voor alle maatregelen de tijd om een terugkoppeling te voorzien naar bewoners. Wel organiseerden we een toelichting op 3 december voor de openstelling van de tijdelijke afrit naar de Oude Gaversesteenweg en namen we opmerkingen nog mee in de bijsturing van de signalisatie.

Worden er nog bijkomende maatregelen genomen bovenop de maatregelen die in het infokrantje werden meegedeeld?

Voorlopig blijven we samen met de lokale politie de situatie verder monitoren en sturen we maatregelen bij indien zich problemen zouden kunnen voordoen. Zo hebben we sinds de sluiting van de brug op 4 januari al wel wat bijsturingen gedaan, onder meer ter hoogte van het kruispunt Bergstraat met Hundelgemsesteenweg alsook in de Guldensporenlaan en de kleine Fraterstraat.

Jullie spreken over evaluatie en bijsturingen van de maatregelen. Maar had dit dan niet bij het uitwerken van de maatregelen al zo voorzien moeten worden?

Het uitwerken van een maatregel kan in theorie goed zijn, maar lijkt in praktijk vaak een ongewenst effect met zich mee te brengen. We hebben heel wat tijdelijke werfsignalisatie momenteel op ons grondgebied staan. In hoofdzaak is het belangrijk dat de signalisatie duidelijk blijft voor het verkeer. Een goede evaluatie en bijsturing is daarom altijd nodig.

Hoe bereik ik het bedrijventerrein van Axxess?

Axxes is bereikbaar via de Hundelgemsesteenweg. Komende van de R4 binnenring neem je daarbij best de tijdelijke afrit naar Merelbeke en rijd je via de Oude Gaversesteenweg naar de Gaversesteenweg. Vervolgens sla je linksaf naar het met lichten geregelde kruispunt met de Hundelgemsesteenweg en sla je opnieuw linksaf richting de rotonde aan de Plataan en neem je daar de bypass naar de Guldensporenlaan om zo Axxes te bereiken. Komende vanuit de E40 neem je het complex Merelbeke richting R4 binnenring en neem je de afrit naar de Hundelgemsesteenweg. Vervolgens rijdt je over de Vandepittebrug naar rotonde Plataan van waaruit je ook naar de Guldensporenlaan kan rijden. Let op: het bedrijventerrein van Axxes is niet bereikbaar via de afrit R4 Merelbeke/Heidestraat.

Kan ik vanuit de Heidestraat of de afrit R4 Merelbeke aan Marioca nog naar het centrum van Merelbeke rijden?

Neen, niet meer via de Guldensporenlaan. Voor het centrum Merelbeke dien je de omleiding ‘centrum Merelbeke te volgen’ via de Heidestraat  - Salisburylaan – Lembergsesteenweg – Hundelgemsesteenweg.

Van Goethemstraat x Hundelgemsesteenweg

Is dit een permanente maatregel?

Ja, we krijgen al langer meldingen over de onveiligheid van het kruispunt Van Goethemstraat met de Hundelgemsesteenweg. Ook naar doorstroming bleek het in het verleden niet altijd goed te lopen. De verkeerslichten moeten er voor zorgen dat de knelpunten op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid opgelost worden.

Er zijn tot op vandaag geen verkeerslichten voor fietsers en voetgangers. Dit is toch gevaarlijk?

Dat klopt. De verkeerslichten die tot op heden op het kruispunt met de Van Goethemstraat stonden, zijn tijdelijke lichten. Deze lichten kunnen nog niet inspelen op de verkeersdrukte en hebben dus ook nog geen afzonderlijk licht voor voetgangers en fietsers. Dit heeft momenteel uiteraard een impact op enerzijds de doorstroming, maar anderzijds ook de veiligheid van fietsers en voetgangers.  Deze verkeerslichten werden al verplaatst op het kruispunt om de oversteken in afwachting van de definitieve lichten zo veilig mogelijk te maken. De definitieve verkeerslichten zullen eind januari in werking gesteld worden.

Waarom werd er niet voor een rotonde gekozen?

Verkeerslichten kunnen beter inspelen op de verkeersdrukte doorheen de dag, waardoor de verkeersafwikkeling vlotter verloopt. Daarnaast is deze kruispuntoplossing ook minder veilig voor fietsers en voetgangers.

Kruispunt Bergstraat met Hundelgemsesteenweg: aanpassing voorrangsregeling

Is het een permanente maatregel dat het verkeer op de Hundelgemsesteenweg voorrang moet verlenen aan het verkeer uit de Bergstraat?

Neen, dit is een tijdelijke maatregel tijdens de werken aan de Bergwijkbrug. We blijven in samenwerking met de lokale politie de maatregel evalueren en sturen bij indien nodig.

Is het niet veiliger om te kiezen voor verkeerslichten?

Gezien de positieve ervaring in het verleden bij onderhoudswerken aan de Bergwijkbrug en de gewijzigde voorrangsregeling aan het kruispunt met de Bergstraat, werd deze situatie ook nu opnieuw geïmplementeerd. Uit evaluatie bleek dat verkeerslichten aangewezen zijn, daarom werd dit ook zo aangepast.

Kruispunt Bergstraat met Fraterstraat

Is dit een permanente maatregel?

Ja, we hebben al langer de intentie om de kruispunten aan de Fraterstraat te beveiligen voor fietsers. Met de aanpassing van de oversteek willen we fietsers van en naar de Bergstraat een veilige oversteekvoorziening bieden.

Waarom kiezen jullie voor een dubbelrichtingsoversteek?

Zowel in de Fraterstraat als in de Bergstraat bevindt zich een dubbelrichtingsfietspad. Het voorzien van enkelrichtingsoversteken is uiteraard veiliger, maar leidt in praktijk ook tot het oversteken in tegenrichting. Daarnaast kan er op die manier ook veilig aangesloten worden op het aanwezige dubbelrichtingsfietspad in de Bergstraat en is hier geen dwarse of schuine fietsoversteek nodig. Dit komt de veiligheid van fietsers ten goede.

Tijdelijke afrit R4 naar Oude Gaversesteenweg

Is dit een permanente maatregel?

Neen, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelt tijdelijke deze afrit open wanneer de Bergwijkbrug wordt afgesloten voor alle verkeer. Van zodra de nieuwe Bergwijkbrug klaar is, zal de tijdelijke afrit opnieuw afgesloten worden.

Mag ik als vrachtwagen deze tijdelijke afrit nemen?

Neen, deze afrit is enkel beschikbaar voor het autoverkeer, diensten en openbaar vervoer.

Waarom mogen we niet vanuit de afrit naar de rotonde Plataan rijden? Dit is toch een korte en logische route?

Er is bewust voor gekozen om het verkeer via de Oude Gaversesteenweg om te leiden naar de Gaversesteenweg. Het doorgang bieden naar rotonde Plataan voor autoverkeer zou er mogelijks toe leiden op drukkere tijdstippen dat er een terugslag zou zijn naar het verkeer op de R4, wat geen optie is voor het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Daarnaast willen we ook de rotonde ontlasten van het verkeer dat binnen de gemeente van het noorden naar het zuiden (of omgekeerd) wenst te rijden.

Waarom werd er eenrichtingsverkeer in de Oude Gaversesteenweg ingevoerd?

De aanpassing van de verkeerscirculatie in de Oude Gaversesteenweg en in de Gaversesteenweg kwam tot stand naar aanleiding van de openstelling van de tijdelijke afrit en het doel van de maatregel om de rotonde Plataan te ontlasten. Daarnaast is ook de leefbaarheid en de veiligheid in de Oude Gaversesteenweg van groot belang. We hebben van de restruimte gebruik gemaakt om ook het parkeren in de Oude Gaversesteenweg beter te organiseren. Zo werd alternerend parkeren ingevoerd en verdwenen de snelheidsremmers in de Oude Gaversesteenweg.Ook het sluipverkeer ontmoedigen naar de rotonde Plataan en het nog meer onder druk zetten van een reeds verzadigd knooppunt tijdens de spitsuren, heeft geleid tot de aanpassing van de verkeerscirculatie.

Kruispunt Gaversesteenweg met Hundelgemsesteenweg

Is dit een permanente maatregel dat ik niet langer vanuit de Hundelgemsesteenweg naar de Gaversesteenweg kan rijden?

Ja en neen, deze maatregel is er gekomen in functie van de werken aan de Bergwijkbrug en de verkeersafwikkeling van de tijdelijke afrit naar de Oude Gaversesteenweg. We willen deze maatregel echter ook evalueren om na te gaan of deze maatregel mogelijk blijvend zal worden.

Het lijkt alsof ik sinds de maatregel langer moet wachten op groen licht in de Gaversesteenweg. Klopt dat?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is verantwoordelijk voor de verkeerslichten aan dit kruispunt. Zij hebben in de week van 11 januari de verkeerslichten bijgesteld zodat het verkeer vanuit de Gaversesteenweg vlotter zou moeten verlopen. De komende weken blijven ze de situatie verder evalueren en worden de verkeerslichten bijgesteld indien zich problemen blijven voordoen.

Is er volledig eenrichtingsverkeer van toepassing in de Gaversesteenweg?

Neen, let goed op de signalisatie. Pas voorbij de uitrit van Delhaize mag het verkeer zich voorsorteren op de voorziene afslagstroken. In het overige gedeelte van de Gaversesteenweg is tweerichtingsverkeer van toepassing.

Beperkt eenrichtingsverkeer Van Laetestraat

Is het beperkt eenrichtingsverkeer in de Van Laetestraat een permanente maatregel?

Neen, het is een tijdelijke maatregel. Deze maatregel werd genomen in functie van de werken om ook sluipverkeer te beperken. De Van Laetestraat is ook een belangrijke route voor de omleiding van het verkeer komende van Flora naar de oprit R4 in de Heidestraat.

We stellen vast dat nog steeds veel mensen het verbod negeren. Kan hier geen controle op worden uitgevoerd?

Dat probleem is ons ook gekend. We voorzien op zeer korte termijn een evaluatie van deze proefopstelling. De lokale politie heeft sinds de invoering van de proefopstelling geregeld controles uitgevoerd. Zeker nu met het afsluiten van de Bergwijkbrug zijn verhoogde controles mogelijk.

Waarom werden uitwijkstroken aangelegd in de zomervakantie en werd er nadien eenrichtingsverkeer ingevoerd?

De uitwijkstroken werden aangelegd in opdracht van de gemeente Melle om het kruisen van het verkeer vlotter te laten verlopen. Dit is een permanente ingreep. Het eenrichtingsverkeer in de Van Laetestraat is echter een tijdelijke maatregel genomen door het lokaal bestuur Merelbeke in het kader van de Werken aan de Bergwijkbrug in functie van de omleidingsroute voor het verkeer komende van Flora naar de R4.

Weren sluipverkeer Flora

Is dit een permanente maatregel?

Ja en neen, dit is in eerste instantie een tijdelijke maatregel om te vermijden dat het verkeer tussen de Fraterstraat en de Hundelgemsesteenweg zich een weg begint te zoeken doorheen de wijken van Flora. De locaties van de knips zijn zo gekozen dat bewoners steeds een uitweg hebben naar de Fraterstraat of de Hundelgemsesteenweg. De knips worden ook geëvalueerd tijdens de werken.

Hoe moeten wij vanuit de Ringvaartstraat naar het centrum Merelbeke rijden. We moeten daar immers verplicht rechtsaf slaan richting Gent?

Voor verkeer dat richting centrum Merelbeke wenst te rijden is een alternatieve route mogelijk via de Joanna van de Cauterlaan en de Peter Paul Rubensstraat. Van hieruit kan het verkeer zowel richting Merelbeke als richting Gent rijden.

We ervaren problemen bij het uitrijden aan de Petrus Paulus Rubensstraat naar de Hundelgemsesteenweg. Nemen jullie hiervoor bijkomende maatregelen?

Voorlopig hadden we nog geen bijsturing hier voorzien. De evaluatie van de knips wordt op het wekelijkse mobiliteitsoverleg besproken, waardoor bijsturingen mogelijk zijn. In geval van bijsturingen, brengen we de buurt zo snel mogelijk op de hoogte.

Bekijk ook

  • De Bergwijkbrug, de kleine brug over de Ringvaart ter hoogte van de Fraterstraat, wordt dankzij steun van het EFRO vervangen door een nieuwe brug met veilige fietsinfrastructuur. 

  • De oude Bergwijkbrug is op 4 januari 2021 toegegaan voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Het verkeer zal tot het einde van de werken een omleiding moeten volgen.

  • De totale duur van de werken wordt voorzien op ongeveer 14 maanden. In september 2021 werd duidelijk dat door leveringsproblemen het openstellen van de brug pas voorzien is voor eind 2021.

  • De nieuwe Bergwijkbrug zal ruimte bieden voor een veilige infrastructuur voor zowel voetgangers, fietsers als autoverkeer.

  • Blijf je graag op de hoogte van de werken? Heb je een vraag of wil je iets melden? Contacteer dan de dienst Ruimte van het lokaal bestuur Merelbeke.

  • Eens de Bergwijkbrug gesloten is, worden verschillende maatregelen genomen om het verkeer dat van de R4 komt, af te wikkelen. Herbekijk hier een infosessie over deze specifieke maatregelen.