U bent hier

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn, kortweg de OCMW-raad. Deze raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet anders bepaalt. De samenstelling van de raad is identiek aan de gemeenteraad, de Gemeenteraadsleden zijn bijgevolg van rechtswege ook OCMW-raadslid.

In principe zijn de vergaderingen van de OCMW-raad openbaar. Er zijn enkele uitzonderingen waarin vergaderd wordt met gesloten deuren, dus zonder aanwezigheid van het publiek:

  • als er aangelegenheden besproken worden die de persoonlijke levenssfeer raken
  • in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen openbaarheid.

Bekijk ook