U bent hier

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn, kortweg de OCMW-raad.

De elf raadsleden zijn politieke mandatarissen die aangeduid zijn door de gemeenteraad van Merelbeke.

De OCMW-raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet anders bepaalt.

In principe zijn de vergaderingen van de OCMW-raad openbaar. Er zijn enkele uitzonderingen waarin vergaderd wordt met gesloten deuren, dus zonder aanwezigheid van het publiek:

 • als er aangelegenheden besproken worden die de persoonlijke levenssfeer raken
 • in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen openbaarheid.

De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn in elk geval openbaar.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in regel de tweede woensdag van de maand om 19.30 uur.
De vergaderingen gaan door in ontmoetingszaal “het Wilgenhof”. 

De data van de vergaderingen, samen met de agenda;  vind je op deze website onder de rubriek "activiteiten".

Om de dagelijkse werking van het OCMW te vereenvoudigen, werden een aantal bijzondere comités opgericht.  Deze bijzondere comités krijgen een beperkte verantwoordelijkheid toegewezen. Zij worden "budgethouders" voor de hen toegewezen verantwoordelijkheden en kunnen daarover dan ook zelfstandig beslissingen nemen.  Nadien worden deze beslissingen wel nog voorgelegd aan de OCMW-raad ter goedkeuring.

Vast Bureau

Het vast bureau  telt vier leden, de OCMW-voorzitter inbegrepen. Dit comité blijft in functie tot de installatie van de nieuwe OCMW-raad.
De vergaderingen gaan in principe de eerste dinsdag van de maand door.

Het vast bureau is belast met het afhandelen van zaken die ingevolge de wet zijn toegewezen aan het vast Bureau.

Het Vast Bureau kan ingeval van ramp, noodsituaties of onvoorziene gebeurtenissen onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen treffen met het oog op de bescherming van alle personen en goederen die aan de zorgen van het OCMW zijn toevertrouwd (bejaarden, zieken, kinderen, gerechtigden op steun).
Deze beslissingen moeten aan de raad voor maatschappelijk welzijn ter bekrachtiging worden voorgelegd, en dit op de eerstvolgende vergadering.

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de Sociale Dienst telt zeven leden, de OCMW-voorzitter inbegrepen. Dit comité wordt aangesteld voor een bepaalde duur (2 jaar).
De vergaderingen gaan in principe de eerste dinsdag van de maand door.

Het Bijzonder Comité voor de sociale dienst werd door de OCMW-raad als budgethouder aangesteld voor beslissingen in het kader van:

 • Borgstelling
 • Bijdrage onderhoudsplichtigen
 • Opnames en aanvragen tot opname
 • Individuele hulp (steun + voorschotten)
 • De beslissingen tot toekenning, weigering, intrekking, stopzetting, schorsing of herziening van een leefloon.
 • Individuele hulpverlening extra murale dienstverleningen
 • Steun medische en farmaceutische kosten
 • Voorschotten onderhoudsgelden
 • Terugvordering steun + leefloon
 • Goedkeuren van de betaling van steun + leefloon
 • Bekrachtiging beslissingen dringende steunverlening door voorzitter en betaling ervan

Bijzonder comité voor administratie en patrimonium

Het bijzonder comité voor administratie en patrimonium telt vier leden, de OCMW-voorzitter inbegrepen. Dit comité wordt aangesteld voor een bepaalde duur (2 jaar).

Het Bijzonder comité voor administratie en patrimonium adviseert en controleert het beheer van alle roerende en onroerende goederen, eigendom van het O.C.M.W.
Het bestudeert en volgt alle investeringsdossiers op.

 

Bijzonder comité voor het zorgstrategisch plan en residentiële opvang

Het bijzonder comité voor het zorgstrategisch plan en residentiële opvang telt zes leden, de OCMW-voorzitter inbegrepen. Dit comité wordt aangesteld voor een bepaalde duur (2 jaar).

Het Bijzonder comité voor het zorgstrategisch plan en residentiële opvang brengt adviezen uit over de dagelijkse werking van het seniorencentrum.

 

Bijzonder comité voor personeelszaken

Het bijzonder comité voor personeelszaken telt vier leden, de OCMW-voorzitter inbegrepen. Het comité wordt aangesteld voor een bepaalde duur (2 jaar).

Het Bijzonder comité voor personeelszaken heeft een adviserende bevoegdheid inzake personeelsaangelegenheden.