U bent hier

Nieuwsbericht: 15 april 2019

Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebied-beheerplannen 2022-2027 (PL0259)

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbe­heerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststel­len. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersyste­men en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisge­vingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aange­ven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

De nota kunt u downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) op www.volvanwater.be en via de website www.mervlaanderen.be.

U kunt de nota ook inkijken bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel en op uw gemeentehuis.

Tot en met 18 juni 2019 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan:

  • het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
  • via het mailadres
  • uw gemeentebestuur.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar de website www.mervlaanderen.be of belt u naar het gratis nummer 1700.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief