U bent hier

De toekomst van de kerken in Merelbeke

Wat?

Merelbeke telt 7 kerken, waarvan 4 in eigendom van de gemeente. Rond hun toekomst is er de voorbije jaren heel wat overlegd en nagedacht. Het ontwikkelen van een langetermijnvisie is een samenspel van verschillende overheden. Daarbij is het belangrijk te duiden welke rol en beslissingsbevoegdheid iedere actor heeft.

Het initiatief kwam destijds van de Vlaamse overheid. Vanuit de kerkelijke realiteit werd de problematiek rond de toekomst van het kerkelijk patrimonium erkend. De Vlaamse bisschoppen herbekeken de organisatie van hun pastorale activiteiten en dachten na over de mogelijkheden tot medegebruik, nevenbestemming of herbestemming van de kerken. In Merelbeke ging in 2016 een stuurgroep herbestemming kerkgebouwen van start om via permanent en gestructureerd overleg tussen de kerkelijke en gemeentelijke overheid te komen tot een gedragen gemeentelijk kerkenbeleidsplan. Daarbij kon het gemeentebestuur rekenen op de expertise van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur. Tijdens een algemeen infomoment op 9 november 2016 presenteerden ze een pak goede voorbeelden uit binnen- en buitenland.

 

Hoe?

Op 14 april 2017 besliste de bisschop van Gent welke kerken (tijdelijk) bestemd blijven voor religieuze activiteiten en welke kerken zullen onttrokken worden aan de eredienst. Dat laatste geldt voor de kerken van Schelderode, Munte en Lemberge. Dit bisschoppelijk besluit aangevuld met een inventaris per kerk (eigendomstitel, erfgoedwaarde, bouwfysische toestand, ligging, aanwezigheid van begraafplaats, behoefte aan ruimte voor scholen, verenigingen, zorginstellingen, actueel gebruik, belangstelling van andere actoren, financiële tussenkomsten …), vormde de basis voor het gemeentelijk kerkenbeleidsplan dat de gemeenteraad op 26 september 2017 goedkeurde en overmaakte aan het agentschap onroerend erfgoed. Dit plan bevatte dus geen concrete voorstellen naar functies, want deze moesten nog via een brede consultatieronde verzameld worden. 

 

Participatietrajecten

Kerken zijn en blijven publieke gebouwen die door de eeuwen heen mensen hebben samengebracht en fungeren als bakens in een lokale gemeenschap. Vanuit deze visie ging het gemeentebestuur met de bewonersplatformen, lokale actoren, verenigingen, kerkraden, geïnteresseerde partners op zoek naar een waardevolle invulling voor de kerk van Schelderode, Lemberge en Munte, met volgend resultaat:

  • Schelderode: ontmoetingsplek gekoppeld aan stille ruimte
  • Lemberge: zo ruim mogelijk invulling, bij voorkeur met een private partner, én een meer kwalitatieve publieke ruimte voor het kerkgebouw
  • Munte: de Sint-Bonifatiuskerk is eigendom van de kerkfabriek. Het gemeentebestuur claimt hier geen bijzondere eisen naar herbestemming gezien de reeds aanwezige openbare dienstverlening in de onmiddellijke buurt

Als eigenaar van de kerk van Schelderode en Lemberge stelde het gemeentebestuur met goedkeuring van de betrokken kerkraad zich vervolgens kandidaat bij het Projectbureau herbestemming kerken om te onderzoeken of de voorliggende ideeën haalbaar zijn. Want alle ontwikkelingen dienen niet alleen technisch, maar ook financieel verantwoord te gebeuren. Voor beide kerken zijn die scenario’s meegenomen in het nieuwe meerjarenplan, waarbij specifiek voor de Sint-Martinuskerk van Schelderode de afstemming met de interieurrestauratie is voorzien.

 

Wat nu?

Tot op heden heeft de gemeente de intenties van de bisschop omtrent de kerken van Schelderode, Lemberge en Munte consequent opgevolgd en doorvertaald in haar eigen werking en beleidsplanning. Zo werd recent de Sint-Martinuskerk van Schelderode onttrokken aan de eredienst. Sinds begin oktober valt de Sint-Martinuskerk onder het beheer van het gemeentelijk patrimonium.

Voor de kerk van Lemberge en Munte heeft de bisschop nog geen besluit tot onttrekking genomen.

 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Interne organisatie
Gemeentehuis (tweede verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot

Contact

  • 09 210 33 30
09 210 32 99
gemeente [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Als gemeentebestuur dragen wij bij tot het welzijn van de burgers en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijke gebied. Wij willen de betrokkenheid en de inspraak van de burgers verzekeren bij onze beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en de evaluatie ervan.

  • Openbaarheid van bestuur betekent dat elke overheid in Vlaanderen verplicht is om haar burgers zo goed mogelijk te informeren.

  • Heb je een klacht, vraag, suggestie of melding dan kan je hier terecht.

  • Iedereen heeft het recht verzoekschriften (door een of meer personen ondertekend) schriftelijk in te dienen bij de gemeente.