Regionaal bosproject

Wat?

Het regionaal bosproject zorgt voor de verbinding tussen de Makegemse bossen en het Aelmoeseneibos. Het project strekt zich uit over drie gemeenten: Merelbeke, Oosterzele en Melle.

Hoe?

De Makegemse bossen en omgeving zijn opgenomen in de inrichtingsstudie van de open ruimte rond de historische bosgordel ten zuiden van Gent met specifieke aandacht voor bosontwikkeling (Regionaal Bosproject) en voorziet in dit gebied een versterking van de verbindingsassen en buffering boscomplexen. Bij het opzet van de studie werd uitgegaan van volgende doelstellingen :

  • de afbakening en de bebossingsmogelijkheden van een regionaal bos bepalen in een ruime regio rond Gent, die qua ruimtelijke functies en structuren nog aansluit bij het grootstedelijk gebied
  • een oppervlakte van 500 à 600 hectare bijkomende bosuitbreiding als uitgangspunt nemen
  • het nastreven van een zo groot mogelijke aaneengesloten oppervlakte omdat de ecologische functie van het bos een doorslaggevende betekenis heeft
  • het zorgen voor verbindingen tussen grote bestaande boskernen omdat dit ecologische voordelen biedt.

Bosbheerplan

Op 23 september 2014 keurde de gemeenteraad het uitgebreid en gezamenlijk bosbeheerplan Makegemse bossen binnen het afbakeningsgebied van het regionaal bosproject goed.

Het opstellen van beheersplannen en studies over de groene gebieden en resterende open ruimte van de gemeente Merelbeke kadert in een langetermijnvisie van duurzaam bosbeheer, natuurbehoud, natuurontwikkeling en bescherming van het natuurlijk milieu.

Met het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan (GNOP) heeft de gemeente voor de natuurlijke en open delen van haar grondgebied een visie, doelstellingen en acties vastgelegd. Dit geldt ook voor de Makegemse bossen en omgeving die zijn vastgelegd in GNOP-kern- en –buffergebied. Het streefdoel voor dit gebied is om te komen tot één aaneengesloten gemengd loofbosgebied met open grazige ruimten binnen de bossfeer, dat gekenmerkt wordt door ongelijkjarige bestanden van streekeigen boomsoorten en een bosmantel als overgang naar het open gebied rond de bossen.

Onze gemeente wenst de bestaande bosfragmenten te bundelen tot een samenhangend boscomplex dat zowel natuurlijk als landschappelijk structuurbepalend is op regionaal niveau.

Het voeren van een actief aankoopbeleid kadert in een lange termijnvisie van een duurzaam beleid en beheer van natuur-, bos- en parkgebied in het algemeen en van GNOP-kerngebieden in het bijzonder. De gemeente voert in samenspraak met het Vlaamse Gewest, LNE, Agentschap voor Natuur en Bos en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen een actief aankoopbeleid tot het verwerven van percelen binnen de afbakening van het Regionaal Bosproject, teneinde een beleid van duurzaam bosbeheer en natuurontwikkeling te kunnen voeren.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst milieu en natuur
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen:Gesloten

Contact

  • 09 210 32 70
09 210 32 99
milieu [at] merelbeke.be

Bekijk ook